Об’єднання громад. Разом до успіху

7544Як говорить статистика, процес децентралізації галь­мує необізнаність громад. Саме тому 8 грудня у приміщенні лекційної зали ПК «Енергетик» відбулось громадське обго­ворення на тему «Об’єднання громад. Крок до успіху», участь у якому взяли представники всіх 6 сіл Обухівського району, які можуть увійти до складу об’єднаної громади з центром у місті Українка. Присутні об­говорювали виклики та пере­стороги на шляху до реформи, слухали про реальний досвід об’єднаних громад.

Від чого залежить самодос­татність громад, як відбуваєть­ся розвиток місцевого підпри­ємництва, хто такий староста і які в нього повноваження і на­решті головне – звідки беруть­ся кошти і куди вони будуть діватися – на ці та інші питан­ня відповідали представники місцевого самоврядування міста Українка та голови вже об’єднаних громад Новоукра­їнки та Пирятина.

435344На початку зустрічі міський голова Павло Козирєв приві­тав присутніх і подякував їм за те, що відгукнулись на за­прошення та знайшли час за­вітати до Українки. «У нас є проблема, яка сьогодні нас усіх об’єднує і по якій у нас єдина думка – всі ми хочемо жити краще. Та чи буде у нас шанс змінити своє життя, якщо ми будемо сидіти на місці? – Зви­чайно ж, ні. Саме тому ми за­цікавлені у децентралізації, бо реально розуміємо всі її пере­ваги для кожного з нас», – наго­лосив Павло Козирєв. У держа­ві на даний час активно триває процес децентралізації, але як свідчить опитування, громадя­ни мало знають про реформи, що відбуваються в державі, ба більше, з острахом ставлять­ся до них. Втім громади, які не побоялись змін, відчули на собі помітні результати. Так, голови та представники вже об’єднаних громад міст Ново­українка та Пирятин показали на власному досвіді всі нюанси нововведення. Наведені аргу­менти на користь об’єднання були досить переконливими, зокрема – значне перевико­нання бюджету, проекти, що успішно реалізуються, надхо­дження субвенцій на розвиток інфраструктури і т. д.

Збільшення надходжень – реальність чи казка?

За фактичними даними го­лів об’єднаних громад, після реформи бюджет громад збіль­шився втричі і більше. Наве­дено приклад: якщо раніше м. Новоукраїнка мала в своїй казні 17 млн грн, то вже зараз сума суттєво збільшилась – за­тверджена на виконкомі циф­ра планових надходжень сягає понад 105 млн грн. Як заува­жив голова Новоукраїнської ОТГ Олександр Корінний, ви­щезгадана сума не включає ті 14 млн грн, які були виділені на утримання первинної ланки медицини. Свої приклади на­вів і голова ОТГ Пирятина, яка створилася ще минулого року, Олексій Рябоконь. За його сло­вами, бюджет міста раніше ся­гав 17 млн грн, а на даний час сума зросла втричі – а це біль­ше 52 млн грн.

Як саме працює реформа у маленьких селах?

Не на словах, а реальним прикладом поділився голова Новоукраїнської ОТГ Олек­сандр Корінний. «У маленькому селі Воронівка, як-то кажуть, селі «на три хати», стояв один великий дитячий садок, другий поверх якого навіть не опалю­вався, бо для малого села він завеликий і діти там не займа­лися. А сільська рада, зауважу, знаходилась в іншому селі. Ми зробили наступний проект – приміщення дитячого садочку повністю переробити так, щоб тут був такий собі невеличкий центр надання послуг жителям села, при тому, сам садок не за­кривати. Таким чином, в одній кімнаті приміщення розташо­вується ФАП, в іншій- бібліоте­ка на 2 зали, далі – актова зала, пошта і два кабінети староста­ту. Перший поверх – повністю дитячий садок. Логіка – люди­на відвела дитину до дитячого садочка, а сама пішла у спра­вах – чи в бібліотеку чи з яки­мись питаннями до старости. Отакі приміщення мають бути у кожному селі», – зазначив Олександр Корінний. Як бачи­мо – навіть у селі «на три хати» реформи поступово діють і усі питання вирішуються, як гово­риться, «не відходячи від каси».

Хто ж такий староста і що змінилося з його приходом?

У ході громадського обгово­рення ці питання роз’яснював на своєму прикладі Іван Тара­совський, староста с. Олексан­дрівка Пирятинської ОТГ.

6755443546За його словами, жителі самі обирають кандидатури і вирі­шують на сході села, хто саме буде нести почесну місію. «Я живу в селі давно і бачив, яким воно було раніше, і яким стало після об’єднання, село зміню­ється на очах і в кращий бік. Звичайно, в один момент всьо­го не зробиш, але коли люди до мене звертаються – питання вирішуються, а не так, як було раніше – поговорили й забули. Я активний член виконкому, тож тепер усі питання, з якими звертаються до мене жителі, виносяться до міського голови на засіданнях.

У нас вже відремонтовано дорогу, частково проведений ремонт у приміщенні пала­цу культури – замінено вікна, плануємо до весни запустити опалення. Проведено ремонт у приміщенні ФАПу. Зараз ви­рішуємо питання опалення школи а також встановлення сміттєвих баків. Активно про­водиться робота із підпри­ємцями – за їхньої ініціативи встановлюються камери спо­стереження, люди матимуть змогу спостерігати за тим, що відбувається. Якщо раніше у нас не було коштів, то зараз все, що ми заробляємо, зали­шається у нашому бюджеті. Тож у нас є стимул».

Бюджет міста Українка: за рахунок чого зростуть надхо­дження?

У ході громадського обго­ворення виступила заступник міського голови Українки, Га­лина Ніколаєва. Вона повідо­мила, що за даними статисти­ки мінрегіонального розвитку, в об’єднаних громадах власні надходження зросли втричі, а самі бюджети об’єднаних гро­мад – майже в 7 разів. За ра­хунок чого це відбувається? «Бюджетний кодекс України говорить про те, що коли ми об’єднаємося, матимемо 60% податку на доходи фізичних осіб. Ми порахували, що за 11 місяців поточного року пода­ток з фізичних осіб склав 58.5 млн грн – це тільки по Україн­ській міській раді. До районно­го бюджету з них було перера­ховано 35 млн грн. Як бачимо, по суті районний бюджет на третину складається з нашого ПДФ. Це ніщо інше, як розкра­дання нашого бюджету. Тож ще один стимул об’єднатися – це утримати ці кошти у нашому бюджеті», – зазначила Галина Ніколаєва. Крім власних над­ходжень, держава виділяє суб­венцію на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів і структур, що належать до комунальної влас­ності громади. Тобто, кошти, що надходитимуть із держбю­джету будуть йти строго на розвиток громад. У ході ви­ступу Галина Ніколаєва пока­зала присутнім слайди про вже об’єднані громади: як ремонту­ють школи, водонапірні башні, ФАПи, дороги і т.д. – приклад того, що ми реально можемо зробити у результаті реформи.

Садочки, школи, землі: що буде далі?

Голови об’єднаних громад запевнили: все, що у подаль­шому буде відбуватися в гро­маді – вирішується саме на громадських слуханнях. «У процесі об’єднання сторонами укладається договір, що, на­приклад: по-перше: садочки, школи, ФАПи і тому подібне закриватися не будуть», – пояс­нив голова ОТГ Новоукраїнки, Олександр Корінний. Ще один приклад навів і староста села ОТГ Пирятину, він зазначив, що наразі складається план подальшого розвитку села на наступні 7 років, де врахову­ються звернення та побажання жителів.

Під лежачий камінь, кажуть, вода не тече. Отож, ми всі по­винні розуміти, що децентра­лізація – це не «панацея», це, насамперед бажання і нама­гання кожного із нас зробити життя кращим. Як зауважив Олександр Корінний: «Не тре­ба думати, що об’єдналися і все, на цьому реформи закін­чились. Треба підійматися і брати активну участь у рефор­мах». На кінець громадського обговорення представники Українки, Трипілля, Халеп’я, Витачева, Жуківців, Щербанів­ки та Верем’я за результатами проведеної конференції під­тримали наступну резолюцію:

– Продовжити у своїх громадах обговорення процесу об’єднання;

– Підготувати до на­ступної зустрічі інформацію щодо можливого сумісного функціонування всіх громад в розрізі спільного водопос­тачання, вивезення сміття та надання адміністративних послуг.