Розпорядження міського голови «Про затвердження Положення про порядок доступу до публічної інформації»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

178  від 15.08.2011 р.                                                                      

Про затвердження Положення про порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Українська міська рада, виконавчий комітет Української міської ради.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», враховуючи Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації,

  1. Затвердити Положення про порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Українська міська рада, виконавчий комітет Української міської ради, згідно з додатком 1.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова – П. Козирєв

Додаток 1

до розпорядження міського голови

№ 178   від   15.08.2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Українська міська рада, виконавчий комітет Української міської ради

 

1. Положення про порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Українська міська рада, виконавчий комітет Української міської ради (далі – Положення) розроблене з метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з урахуванням Указу Президента України від 05.05.2011р. № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

2. Положення визначає форми та порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Українська міська рада, виконавчий комітет Української міської ради.

3. Метою цього Положення є забезпечення прозорості та відкритості діяльності Української міської ради, виконавчого комітету Української міської ради, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ публічної   інформації.

4. Це Положення не застосовується:

– до відносин з надання інформації суб’єктам владних повноважень у зв’язку із здійсненням ними своїх функцій;

– до відносин у сфері звернень громадян, які регулюються згідно із Законом України «Про звернення громадян».

5. Публічною інформацією, розпорядником якої є Українська міська рада виконавчий комітет Української міської ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» визнається відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Українською міською радою, виконавчим комітетом Української міської ради своїх обов’язків передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Української міської ради, виконавчого комітету Української міської ради.

6. Доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Українська міська рада, виконавчий комітет Української міської ради крім інформації з обмеженим доступом, забезпечуються шляхом :

6.1.   систематичного та оперативного оприлюднення інформації;

6.2.   надання інформації за запитами на інформацію.

7. В Українській міській раді та її виконавчому комітеті функції координації роботи щодо забезпечення доступу до публічної інформації, щодо розпорядження інформацією з обмеженим доступом, та функції контролю за цим напрямком роботи покладаються на керуючу справами виконкому.

8. Розпорядженням міського голови визначається особа, відповідальна за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів (далі відповідальна особа з питань запитів на інформацію).

9. Оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є Українська міська рада, її виконавчий комітет здійснюється шляхом:

9.1.      публікації в газеті « Дніпровський проспект»;

9.2.      публікації в інших офіційних друкованих виданнях;

9.3.      оприлюднення через міське радіомовлення;

9.4.      розміщення нa офіційному веб-сайті або веб-сторінці в мережі Інтернет;

9.5.      розміщення на інформаційних стендах;

9.6.      будь-яким іншим способом.

10. Публічна інформація, що підлягає оприлюдненню, визначається згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації». Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню Українською міською радою, її виконавчим комітетом затверджується розпорядженням міського голови.

11. Інформація, включена до Переліку інформацій, що підлягає оприлюдненню Українською міською радою, підлягає оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати його оновлення.

12. Проекти рішень Української міської ради, рішень виконавчого комітету, які мають ознаки нормативно-правових актів, проекти рішень Української міської ради та виконавчого комітету, що підлягають обговоренню, оприлюднюються не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

13. Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю aбo майну осіб, і про заходи, які застосовуються в зв’язку з цим, підлягає невідкладному оприлюдненню.

14. Інформацією з обмеженим доступом є:

14.1.    конфіденційна інформація;

14.2.    таємна інформація,

14.3.    службова інформація.

15. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону дотриманні сукупності таких вимог:

15.1.    виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошення інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

15.2.    розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам

15.3.    шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отримані.

16. Інформація з обмеженим доступом надається, якщо вона була правомірна оприлюднена раніше

17. Інформація з обмеженим доступом надається, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.

18. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови утримання цих коштів або майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотримані вимог, передбачених законом та зазначених у пункті 7 цього Положення, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

19. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які:

19.1.    претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади;

19.2.    обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

20. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

21. Порядок доступу до таємної інформації та конфіденційної інформації регулюються Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальним законом.

22. В Українській міській раді, виконавчому комітеті Української міської ради до службової інформації належить:

22.1.  інформація, що міститься у документах міської ради, виконавчому комітеті Української міської ради, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напрямку діяльності міської ради, виконавчого комітету ради, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

22.2.  інформація стосовно сфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

23. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф “для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

24. Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подавати усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

25. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові, поштову адресу, номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти (при наявності), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

26. Усі запити на інформацію, які надходять до Української міської ради виконавчого комітету реєструються відповідальною особою з питань запитів на інформацію в автоматизованій системі «ДОК-ПРОФ» (папка «Вхідні» запити на інформацію) за формою згідно з додатком 1. Проходження та задоволення запитів на інформацію відображаються відповідальною особою з питань запитів на інформацію в автоматизованій системі «ДОК-ПРОФ». Відповіді на запити на інформацію реєструються в автоматизованій системі «ДОК-ПРОФ» (папка «Вихідні» запити на інформацію) за формою згідно з додатком 2.

27. Письмовий запит подається в довільній формі. Запитувач інформації може подавати письмовий запит шляхом заповнення форми запиту на інформацію (додатки 3, 4, 5), яку можна отримати у виконкомі Української міської ради.

28. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначаючи в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надаючи копію запиту особі, яка його подала.

29. Запити, подані до Української міської ради, виконкому в усній формі чи телефоном, реєструються відповідальною особою з питань запитів на інформацію після заповнення відповідної форми (додаток 6), електронною поштою реєструються відповідальною особою з питань запитів інформацію після заповнення відповідної форми (додатки 7, 8, 9).

30. У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено, якщо запит оформлений неналежним чином (без дотримання вимог, встановлених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

31. Інформаційний запит невідкладно розглядається міським головою (у разі відсутності міського голови – особою, що виконує його обов’язки та, залежно від змісту, направляється за резолюцією міського голови (особою, що виконує його обов’язки) посадовим особам місцевого самоврядування, згідно розподілу ооов»язків. Виконавець, визначений міським головою (особою, що виконує його обов’язки) надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання, відповідь реєструється відповідальною особою з питань запитів на інформацію та надасться запитувачу інформації у визначений ним спосіб.

32. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

33. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

34. У разі, якщо запит стосується великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, міський голова (у відсутності голови ради – особа, що виконує його обов’язки) може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про запитувач повідомляється у письмовій формі пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

35. Інформація на запит надається безкоштовно.

36. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

37. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання і друк не стягується.

38. Українська міська рада, виконавчий комітет має право відмовити у задоволенні запиту на інформацію у таких випадках:

38.1. Українська міська рада, виконавчий комітет не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

38.2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

38.3. особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» факт витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

38.4. не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

39. Відповідь міської ради про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

40. У разі, якщо міська рада, виконавчий комітет відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не володіє і не зобов’язана володіти інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші влмоги, визначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

41. У разі, якщо міській раді, виконавчому комітету відомо, хто володіє має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувач, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним лиситом. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з отримання запиту належним розпорядником.

42. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надасться в письмовій формі.

43. У відмові на задоволення запиту на інформацію зазначається:

43.1. прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту Української міської ради,

43.2. дату відмови;

43.3. мотивовану підставу відмови;

43.4. порядок оскарження відмови;

43.5. підпис.

44. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбчені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

45. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

45.1. прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

45.2. дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

45.3. причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк;

45.4. строк, у який буде задоволено запит;

45.5. підпис.

46. У виконкомі Української міської ради облаштовується спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

47.Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб виконкому Української міської ради  у разі порушення ними Закону України «Про публічну інформацію» можуть бути оскаржені до голови Української міської ради суду.

48. Запитувач має право оскаржити:

48.1. відмову в задоволенні запиту на інформацію:

48.2. відстрочку задоволення запиту на інформацію;

48.3. ненадання відповіді на запит на інформацію;

48.4. надання недостовірної або неповної інформації;

48.5. несвоєчасне надання інформації;

48.6.    невиконання Українською міською радою, виконавчим комітетом обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

48.7. інші рішення, дії чи бездіяльність Української міської ради виконавчого комітету посадових осіб, їх посадових осіб, що порушили законні права та інтереси запитувача.

49. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Української міської ради виконавчого комітету Української міської ради, їх посадових осіб до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

50. Відповідальними за дотримання встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію в Українській міській раді, виконавчому комітеті Української міської ради є: посадові особи виконкому Української міської ради, якими за резолюцією голови Української міської ради (особи, що виконує його обов’язки) направляються для виконання запити на інформацію.

51. Контроль за дотриманням встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію у виконкомі Української міської ради здійснюють:

керуюча справами виконкому Української міської ради.

52. Громадський контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.

53. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону.

54. Особи, права та законні інтереси яких порушенні розпорядником інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Керуюча справами виконкому – К.В. Проценко